Historia

 Stowarzyszenie Samopomocy zostało powołane do życia 17 grudnia 1997 r. na zebraniu założycielskim – przez członków założycieli, którzy stanowili grupę uczestniczącą w szkoleniu w Kofoeds Skole w Kopenhadze. Zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim postanowieniem z dnia 07 kwietnia 1998 roku. 29 października 1998 r. na siedzibę Stowarzyszenia zostały przekazane zdewastowane budynki przez PGR – Bródno – w formie „Umowy Użyczenia Nieruchomości”.
Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS 23 listopada 2001 roku. Od 09 kwietnia 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego. Swoją działalność, prowadzi w oparciu o Statut Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda jest organizacją korzystającą z wzorów Szkoły Kofoeda w Kopenhadze.
Działamy w oparciu o humanitarną zasadę Pomoc do samopomocy. Posiadamy osobowość prawną i jesteśmy organizacją non profit.

Naszych podopiecznych, zgodnie z tradycją stworzoną przez twórcę  Szkoły Kopenhaskiej –  pedagoga – pastora Hansa Christiana Kofoeda – nazywamy
„u c z n i a m i”.
Zasada Pomoc do samopomocy – zakłada, że „uczeń jest aktywnym podmiotem udzielanej mu pomocy i sam jest odpowiedzialny za jej rezultat”.

Model naszej pracy socjalnej opiera się na socjopedagogicznych założeniach Szkoły Kopenhaskiej – kadra Stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniach w Szkole Kofoeda w Kopenhadze.

Siedzibą Stowarzyszenia są zaadoptowane zabudowania po dawnym PGR – Bródno, które były zdewastowane w znacznym stopniu. Początkowe prace adaptacyjne – wykonywane były tylko przy duńskim wsparciu finansowym. W późniejszym okresie pomocy finansowej i rzeczowej udzielili nam: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewoda Mazowiecki i inni.

Jeden z budynków został przystosowany na pomieszczenie socjalno- bytowe dla mieszkańców, w drugim budynku są pracownie warsztatowe (stolarnia, poligrafia, krawiectwo) oraz pracownia komputerowa z 9- cioma stanowiskami.

Bursa jest miejscem wszechstronnej pomocy, otwartej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach wykluczenia społecznego; bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, społecznie odrzuconych albo zagrożonych takim odrzuceniem, dla osób uzależnionych, ofiar przemocy, po pobycie w instytucjach izolacyjnych i innych.
Do Bursy mogą przyjść pragnący pomocy w odzyskaniu lub poprawieniu swojej pozycji społecznej i socjalnej.

W swojej działalności staramy się, aby „uczniowie” mogli zdobyć, nie tylko konkretne, nowe kwalifikacje zawodowe – ale również rozwinęli swoje potrzeby intelektualne, aby potrafili „zagospodarować” czas wolny od pracy.

Ponieważ traktujemy pracę, jako metodę służącą do kształtowania w uczniach umiejętności zawodowych i rozwijania ich cech osobowości, dlatego ważnym ogniwem są w a r s z t a t y . Jest to miejsce, które daje możliwość wypróbowania swoich uzdolnień i umiejętności poprzez prowadzenie „treningu pracy”, rewalidacji i resocjalizacji.

Celem szkolenia warsztatowego jest określenie poziomu zdolności „ucznia” do podjęcia pracy. Dania mu szansy na nawiązanie kontaktu z rynkiem pracy oraz przygotowanie go do udziału w kursach zawodowych lub innych formach nauki (kontynuacja nauki szkolnej w systemie wieczorowym lub zaocznym).

Nasze działania prowadzone są w ścisłej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, instytucjami publicznymi i prywatnymi, którym bliska jest pomoc osobom żyjącym poza nawiasem społecznym.

Stowarzyszenie pełni trzy podstawowe funkcje:

  • opiekuńczą
  • terapeutyczną
  • resocjalizacyjną

Funkcja opiekuńcza – realizowana jest poprzez zapewnienie podopiecznym – uczniom, warunków umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych:

  • zapewnienie mieszkania (dysponujemy 24 miejscami noclegowymi)
  • zapewnienie wyżywienia (zapewniamy 3 posiłki dziennie)
  • zapewnienie możliwości zachowania higieny osobistej (korzystanie z węzła sanitarnego, środków czystości oraz korzystanie z pralni, która znajduje się na terenie Bursy)

Funkcja terapeutyczna  - polega na rozpoznaniu potrzeb podopiecznego w kwestiach: zdrowia fizycznego i psychicznego oraz umożliwienie mu kontaktu właściwymi instytucjami pomocowymi (lekarzem rodzinnym- Przychodnią Zdrowia, Poradnią Uzależnień, Terapeutycznymi Grupami Wsparcia, psychologiem itp.)

Funkcja resocjalizacyjna – realizowana jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do kształtowania postaw aktywności i samodzielności, umiejętności współżycia społecznego, poszanowania prawa, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz wzajemnego wspierania się w wychodzeniu z sytuacji wykluczenia społecznego.

Prezesi StowarzyszeniaPrezes: Wojciech Jodko

Wiceprezes: Kazimierz Kurek


Tak zaczynaliśmyAdaptacja pomieszczeń
Upiększanie terenu wokółWizyty Przedtawicieli Kofoed's School w Kopenhadze
Schemat organizacyjny 2013-2014
Schemat organizacyjny 2010-2012
Schemat organizacyjny 2007-2009

 

0 komentarze :

Prześlij komentarz