Misja i cele stowarzyszenia

 

Misja

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc do samopomocy, które wyzwalając siły i aktywność osób, z różnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia – stanowi ofertę pozwalającą tym osobom, na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i ponowne włączenie się w główny nurt życia społecznego i ekonomicznego.

Wypracowanie w praktyce, modelowej instytucji, której działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, oparta na zasadzie pomoc dla samopomocy będzie miała charakter kompleksowy, zróżnicowany i będzie prowadziła do ich usamodzielnienia się.


Cele Stowarzyszenia.

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia naszych podopiecznych – uczniów. Działania te skoncentrowane są na indywidualnym rozwiązywaniu ich problemów życiowych z uwzględnieniem przyczyny powstałej sytuacji w której się znaleźli.
Stowarzyszenie stawia przed sobą istotne cele:                                     

  • Tworzenie warunków; w których uczą się wychodzenia z biernej postawy; podejmowania odpowiedzialności za własne życie.
  • Umożliwienie im zdobywania umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy i utrzymania się na rynku pracy.

W/w cele realizowane są poprzez: poradnictwo, terapię i działalność resocjalizacyjną.

Działanie Stowarzyszenia na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia to:

  • Wspieranie ich w odbudowywaniu swego życia i tworzenie im możliwości pobytu w normalnych warunkach.
  • Zdobywanie nowych kwalifikacji.
  • Odbudowywanie wiary we własne siły.
  • Osiągnięcie stosownego poziomu samodzielności.
  • Tworzenie warunków do ponownej integracji ze społeczeństwem.