Inne

 


Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda w Warszawie w ramach współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie realizuje na podstawie umowy zawartej w dniu 21.01.2015 r. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2014”.

W ramach realizacji Programu Stowarzyszenie:

  • dokonuje kwalifikacji osób bezdomnych – mieszkańców schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie składanego „Oświadczenia osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (zał. nr 5a),

  • przygotowuje i składa w Banku Żywności SOS w Warszawie „Wniosek o weryfikację i objecie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” wraz z „Listą osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej” (zał. nr 1),

  • odbiera z Banku Żywności SOS w Warszawie odpowiednią ilość artykułów spożywczych, przygotowuje paczki żywnościowe,

  • przekazuje uprawnionym mieszkańcom schroniska paczki żywnościowe, których odbiór potwierdzany jest w dokumencie „Ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w miesiącu … Podprogram 2014” (zał. nr 2),

  • przygotowuje „Zbiorcze zestawienie przyjętych i wydanych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w miesiącu … Podprogram 2014” (zał. nr 3),

  • sporządza „Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (zał. nr 6) i składa go w ustalonym terminie w Banku Żywności SOS w Warszawie.